Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014-2020
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej,
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,
Oś priorytetowa 1 Przedsiębiorstwa i innowacje działanie

Działanie: 1.5 Rozwój produktów i usług w MŚP
Poddziałanie: 1.5.1 Rozwój produktów i usług w MŚP – konkurs horyzontalny
Typ: 1.5 D Wsparcie dla MŚP dotkniętych skutkami epidemii COVID-19) konkurs dotyczący zakupu ruchomych środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych
Nr Umowy: RPDS.01.05.01-02-0314/21-00
Tytuł Projektu: Wsparcie dla firmy WOJCIECH KORNAK ARANŻACJA I WYPOSAŻENIE WNĘTRZ
Nazwa beneficjenta: WOJCIECH KORNAK ARANŻACJA I WYPOSAŻENIE WNĘTRZ
Okres realizacji od 02.11.2021r – 03.12.2022r

Projekt dotyczy wsparcia przedsiębiorcy w zakresie ZAKUP SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO DO PROFESJONALNEGO PROJEKTOWANIA WNĘTRZ,
Efektem realizacji projektu jest ZMIANA, ULEPSZENIE I ROZSZERZENIE USŁUGI PROJEKTOWEJ FIRMY POZWALAJĄCA NA WZMOCNIENIE KONKURENCYJNOŚCI PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ.

Wartość Projektu: 58.813,68 PLN
Wkład Funduszy Europejskich: 38.132,80 PLN

Fundusze Europejskie