REGULAMIN KORZYSTANIA Z FORMULARZA OBSŁUGI ZAMÓWIEŃ

Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki oraz zasady działania Formularza Obsługi Zamówień:

 sklep.kornak-meble.pl

§ 1. Postanowienia ogólne

Formularz Obsługi Zamówień prowadzony jest przez firmę Aranżacja i Wyposażenie Wnętrz Wojciech Kornak, ul.Żmigrodzka 81-83 lokal 104, 51-130 Wrocław, wpisaną do centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej w Urzędzie Miasta Wrocław, NIP: 8940012262, REGON: 005966859.

Formularz Obsługi Zamówień jest platformą, za pośrednictwem której na rzecz Klientów świadczone są usługi drogą elektroniczną, jak również za pośrednictwem której Klient ma możliwość zapoznania się oraz złożenia Zamówienia, na Towary prezentowane przez Sprzedawcę. W tym celu Sprzedawca udostępnia Klientom odpowiednie narzędzia systemowe, teleinformatyczne, technologiczne oraz świadczy usługi na zasadach określonych w Regulaminie.

Za pośrednictwem Formularza Obsługi Zamówień prowadzona jest sprzedaż na odległość za pomocą sieci Internet asortymentu z zakresu meble.

Oferowane przez Sprzedawcę towary i produkty są nieprefabrykowane, produkowane na zamówienie, pod konkretne wymagania i specyfikację klienta lub służące zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb, określone w specyfikacji na stronie produktu lub fakturze i nie ma możliwości odstąpienia od umowy, jeśli proces produkcji został rozpoczęty. 

Każda osoba przed przystąpieniem do użytkowania Formularza Obsługi Zamówień powinna zapoznać się z jego Regulaminem.

§ 2. Definicje

Dzień roboczy - jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

Formularz Rejestracji - formularz dostępny pod adresem sklep.kornak-meble.pl umożliwiający utworzenie Konta.

Formularz Zamówienia - elektroniczna usługa, formularz na nośniku elektronicznym dostępny w Formularzu Obsługi Zamówień, umożliwiający złożenie Zamówienia, między innymi za pomocą dodawania Produktów do elektronicznego koszyka oraz określający warunki Umowy Sprzedaży, w tym sposób dostawy i płatności

Klient - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka nieposiadająca osobowości prawnej, dokonująca czynności prawnej we własnym imieniu w ramach działalności gospodarczej lub zawodowej

Konsument – osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej z przedsiębiorcą niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

Kodeks cywilny - ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 (Dz. U. 2014 poz. 121 j.t.).

Konto klienta - zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Sprzedawcy, w którym gromadzone są dane Klienta w tym informacje o złożonych Zamówieniach, oznaczony adresem e-mail i hasłem wybranym przez Klienta.

Produkt - rzecz ruchoma nieprefabrykowana prezentowana na witrynie Formularza Obsługi Zamówień mogąca być przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą, m.in. fotel obrotowy, wysięgnik na monitory, biurko

Prawo konsumenckie - ustawa o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 (Dz. U. 2014 poz. 827).

Regulamin - niniejszy regulamin Formularza Obsługi Zamówień sklep.kornak-meble.pl

Rejestracja – dobrowolne podanie danych przez Klienta Formularza Obsługi Zamówień polegające na wypełnieniu formularza dostępnego na łamach tej platformy

Formularz Obsługi Zamówień – Formularz Obsługi Zamówień dostępny pod adresem internetowym sklep.kornak-meble.pl prowadzący sprzedaż produktów na odległość

Sprzedawca - Aranżacja i Wyposażenie Wnętrz Wojciech Kornak, ul.Żmigrodzka 81-83 lokal 104, 51-130 Wrocław, wpisaną do centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej w Urzędzie Miasta Wrocław, NIP: 8940012262, REGON: 005966859

Umowa Sprzedaży - Umowa Sprzedaży Produktu zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Formularza Obsługi Zamówień

Usługa elektroniczna - usługa świadczona drogą elektroniczną przez Sprzedawcę na rzecz Klienta za pośrednictwem Formularza Obsługi Zamówień.

Użytkownik – każdy podmiot korzystający z Internetu, który wejdzie na stronę internetową Formularza Obsługi Zamówień.

Zamówienie - oświadczenie Klienta składane za pośrednictwem Formularza Obsługi Zamówień, wyrażające wolę zawarcia Umowy Sprzedaży na odległość Produktu ze Sprzedawcą.

 

§ 3. Rodzaje i zakres Usług Elektronicznych oraz warunki świadczenie i zawierania umów o świadczenie usług elektronicznych

1.   Usługodawca świadczy za pośrednictwem Formularza Obsługi Zamówień następujące Usługi Elektroniczne:

a.   prowadzenie Konta Klienta w Formularzu Obsługi Zamówień.

b. umożliwienie złożenia Zamówienia przez Klienta poprzez wypełnienie Formularza Zamówienia w celu zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu.

2.   Świadczenie Usług Elektronicznych przez Sprzedawcę jest nieodpłatne.

3.   Okres na jaki umowa zostaje zawarta:

a.   umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na prowadzeniu Konta w Formularzu Obsługi Zamówień zawierana jest na czas nieoznaczony.

b. umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na umożliwieniu złożenia Zamówienia poprzez wypełnienie Formularza Zamówienia zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą złożenia Zamówienia.

4.   Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Sprzedawca:

a.   komputer, laptop lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu.

b.   dostęp do poczty elektronicznej.

c.   przeglądarka internetowa: Google Chrome w wersji 60.0 i wyższej, Mozilla Firefox w wersji 60.0 i wyższej, Safari w wersji 12.0 i wyższej, Opera w wersji 80.0 i wyższej lub Microsoft Edge w wersji 90.0 i wyższej

d.   włączenie w przeglądarce internetowej Cookies oraz Javascript.

5.   Sprzedawca nie jest zobowiązany do dostarczenia powyższych urządzeń i/lub oprogramowania.

6. Instalacja oprogramowania o którym mowa w ustępie 4 jest przedmiotem oddzielnej umowy licencyjnej pomiędzy Klientem a licencjodawcą.

7.   Witryna internetowa Formularza Obsługi Zamówień dopasowana jest do rozdzielczości ekranu 1920x1080 pikseli

8.   Klient obowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym na potrzeby prowadzenia Konta przez Sprzedawcę.

 

§4. Warunki zawarcia Umowy Sprzedaży

1. Informacje o Produktach podane na stronach internetowych Formularza Obsługi Zamówień, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.

2.   Cena Produktu uwidoczniona na stronie Formularza Obsługi Zamówień podana jest w złotych polskich i zawiera wszystkie składniki, w tym podatek VAT. Ceny nie zawierają jednak ewentualnych kosztów dostawy i płatności, które są wskazywane w trakcie składania Zamówienia.

3.   Cena Produktu uwidoczniona na stronie Formularza Obsługi Zamówień jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta Zamówienia (poprzez kliknięcie przycisku „Złoż zamówienie”). Cena ta nie ulegnie zmianie niezależnie od zmian cen w Formularzu Obsługi Zamówień, które mogą się pojawić w odniesieniu do poszczególnych Produktów po złożeniu przez Klienta Zamówienia. 

 

§5. Zawarcie Umowy Sprzedaży za pomocą Formularza Obsługi Zamówień

1.   W celu zawarcia Umowy Sprzedaży niezbędne jest wcześniejsze złożenie przez Klienta Zamówienia.

2.   Dokonanie zakupu Produktu wymaga rejestracji w Formularzu Obsługi Zamówień

3.   Złożenie Zamówienia następuje po wykonaniu przez Klienta następujących kroków:

a.   zarejestrowaniu Konta oraz zalogowanie się na Konto Klienta w Formularzu Obsługi Zamówień;

b.   dokonanie wyboru Produktu (przedmiotu Zamówienia) z pośród prezentowanych na stronach Formularza Obsugi Zamówień oraz naciśnięciu przycisku –„ dodaj do koszyka”

c.   złożeniu oświadczeń o zapoznaniu się z Regulaminem oraz Polityką prywatności

d.   podania danych odbiorcy Zamówienia oraz adresu, na który ma nastąpić dostawa Produktu

e.   wykonaniu ewentualnie innych czynności, jeżeli prezentowana na stronie Formularza Obsugi Zamówień ścieżka złożenia Zamówienia wyraźnie wskazuje na konieczność podjęcia przez Klienta określonej czynności;

f.    kliknięcie przez Klienta na stronie Formularza Obsługi Zamówień, po wypełnieniu Formularza Zamówienia, przycisku „Złoż zamówienie”.

4.   Klient ma możliwość wyrażenia za pośrednictwem strony Formularza Obsługi Zamówień - przed złożeniem Zamówienia - także innych zgód i oświadczeń. Ich wyrażenie przez Klienta ma charakter dobrowolny i niezależny od wymagań dla skutecznego złożenia Zmówienia.

5.   Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie.

6.    Sprzedawca, przed dokonaniem zatwierdzenia Zamówienia, przedstawia Klientowi następujące informacje:

a.   dokładny opisu danego produktu i jego cech;

b.   łączną cenę zamówionych produktów wraz z podatkami, a także opłatą za transport, dostarczenie lub usługi pocztowe oraz podsumowującą łączną kwotę zamówienia z wybraną opcją dostawy;

c.   dotyczące sposobu i terminu zapłaty;

d.   dotyczące sposobu i terminu spełnienia świadczenia przez przedsiębiorcę.

7.   Przyjęcie Zamówienia do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę do Klienta stosownej wiadomości e-mail na podany adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera co najmniej oświadczenia Sprzedawcy  o jego przyjęciu do realizacji oraz fakturę Proformę na podstawie której Klient dokonuje zapłaty.

8.   Sprzedawca może wstrzymać przyjęcie zamówienia w sytuacji podjęcia wątpliwości co do prawdziwości bądź rzetelności wskazanych przez Klienta danych w formularzu rejestracyjnym. W takim przypadku Sprzedawca niezwłocznie skontaktuje się z Klientem w celu wyjaśnienia przedmiotowych wątpliwości.

9.   W przypadku niedostępności części produktów objętych zamówieniem Klient jest o tym niezwłocznie informowany. Klient decyduje, czy zamówienie ma być zrealizowane w innym zakresie czasowym.

10. Umowę uznaje się za zawartą z chwilą potwierdzenia przyjęcia zamówienia i dokonania wpłaty przez Klienta, po uprzednim otrzymaniu potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji.

11.  Każda Umowa Sprzedaży będzie potwierdzana fakturą VAT lub paragonem, który będzie wysyłane Klientowi pocztą elektroniczną lub pocztą tradycyjną.

12.    Klient zobowiązany jest do podania pełnych danych niezbędnych do prawidłowego wystawienia faktury:

a.   Imię i nazwisko/firmę,

b.   Adres zamieszkania/siedziby,

c.   Numer NIP (w przypadku firm), numer PESEL (osoby fizyczne),

d.   Numer zamówienia,

e.   Adres korespondencyjny

13.          Każdy rejestrujący się i/lub dokonujący zamówienia Klient wyraża zgodę na otrzymywanie na podany przez siebie adres email informacji związanych z przebiegiem transakcji, zawiadomień o zmianach w niniejszym Regulaminie.

14.          Klient i Sprzedawca związani są ceną Produktu obowiązującą w chwili złożenia na niego zamówienia.

 

§6.Forma płatności

 

1.   Za złożone zamówienie należy zapłacić za pomocą przelewu, na rachunek bankowy Sprzedawcy. Sprzedawca wystawi fakturę Proformę, która zostanie wysłana do Klienta razem z potwierdzeniem przyjęcia zamówienia.

2.   Klient zobowiązany jest do dokonania zapłaty ceny z tytułu Umowy Sprzedaży w terminie 3 dni roboczych od dnia jej zawarcia, tj. w terminie 3 dni roboczych od otrzymania przez Klienta informacji od Sprzedawcy o przyjęciu Zamówienia do realizacji.

3.   Kupujący dokonujący zakupów w Formularzu Obsługi Zamówień akceptuje stosowanie faktur elektronicznych przez Sprzedawcę. Kupujący ma prawo wycofać swoją akceptację.

4.   Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wstrzymania się z dostawą i wydaniem produktów do czasu uzyskania pełnej zapłaty ceny sprzedaży wraz z wszystkimi kosztami przez Kupującego.

5.   W sytuacji gdy Klient nie dokona płatności pełnej ceny sprzedaży za produkty wraz z wszystkimi kosztami w terminie 3 dni roboczych od daty potwierdzenia zamówienia przez Sprzedawcę, Sprzedawca będzie uprawniony do jednostronnego odstąpienia od Umowy sprzedaży, bez konieczności wyznaczania dodatkowego terminu do zapłaty.

§7. Koszt, termin i sposoby dostawy

1.   Sprzedawca udostępnia następujące sposoby dostawy Produktu:

a.   odbiór osobisty Produktu w magazynie Sprzedawcy we Wrocławiu, pod adresem wskazanym przez Sprzedawcę

b.   przesyłka kurierska lub transport własny

2.   Koszt dostawy Produktu za pośrednictwem przesyłki kurierskiej na terenie Polski oraz orientacyjny termin dostawy wysyłki Produktu do Klienta jest wskazywany w potwierdzeniu przyjęcia  Zamówienia do realizacji.

3.   W przypadku zamówienia kilku sztuk towaru towar co do zasady pakowany jest osobno, ze względu na gabaryty towarów. W przypadku, gdy Klient zamawia kilka Produktów innych Producentów, Zamówienie nie podlega komletacji tzn, każdy Produkt wysyłany jest osobną przesyłką w róznym terminie.

4.   O wysyłaniu towaru Klient zostanie powiadomiony drogą mailową. 

5.   Jeżeli towar ma zostać przesłany przez Sprzedawcę Klientowi będącemu konsumentem, niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia rzeczy (towaru ) przechodzi na Klienta z chwilą jej wydania Klientowi. Za wydanie rzeczy (towaru) uważa się jej powierzenie przez Sprzedawcę przewoźnikowi. 

 

 

§8. Rękojmia i gwarancja

1. Sprzedawca ma obowiązek dostarczyć zamówiony Produkt bez wad. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Konsumenta, jeżeli sprzedany Produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia). Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi za wady fizyczne, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od wydania Produktu.  Prawo do rękojmi posiadają wyłącznie Klienci będący Konsumentami.

2.   Towary oferowane w Formularzu Obsługi Zamówień objęte są gwarancją Producenta.

3.   W zakresie reklamacji Klient będący Konsumentem może realizować uprawnienia przyznane przez przepisy ustawę kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.) oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 poz . 827 z dnia 24 czerwca 2014 r.).

4. Klientowi przysługuje uprawnienie do złożenia reklamacji z tytułu wad fizycznych i prawnych Produktu (niezgodność Produktu z Umową Sprzedaży).

5. Reklamacje można składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@kornak-meble.pl lub też pisemnie na adres: KORNAK Aranżacja i Wyposażenie Wnętrz 51-130 Wrocław, ul.Żmigrodzka 81-83/104

6. W związku ze składaną reklamacją Klient składa żądanie sposobu doprowadzenia Produktu do zgodności z Umową Sprzedaży lub oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy Sprzedaży. Klient będący Konsumentem, ma prawo złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny, chyba, że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli rzecz była już wymieniona lub naprawiana przez sprzedawcę (Sklep) albo Sklep nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady.

7.   Obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość rzeczy z wadą pozostaje do wartości rzeczy bez wady.

8.   Jeżeli Klient jest Konsumentem, może zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość rzeczy wolnej od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Klienta inny sposób zaspokojenia.

9.   Klient nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.

10. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Odpowiedź w sprawie reklamacji jest wysyłana na podany przez Klienta adres lub w inny podany przez Klienta sposób. Jeżeli Klient będący Konsumentem zarządał wymiany Produktu lub usunięcia wady, albo złożył oświadczenie o obniżeniu ceny, określając kwotę, o którą cena ma być obniżona, a Sprzedawca nie ustosunkował się do tego żądania w terminie 14 dni, uważa się, że żądanie to uznał za uzasadnione.

11. W przypadku Produktów objętych również gwarancją Sprzedawca informuje, iż gwarancja na Produkt nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień Konsumenta z tytułu rękojmi.

12. W przypadku, gdy na zakupiony Produkt producent udziela gwarancji, treść gwarancji oraz sposób jej realizacji są ustalane w oświadczeniu gwarancyjnym producenta.

13.   Klient zostanie powiadomiony o rozstrzygnięciu zgłoszonej reklamacji tą samą drogą, jaką przesłana została reklamacja, chyba, że Klient zastrzeże inną formę kontaktu. Rozstrzygnięcie reklamacji zostanie dodatkowo przesłane drogą elektroniczną na wskazany przez Klienta adres e-mail.

14.  W przypadku pozytywnego rozstrzygnięcia reklamacji Sprzedawca wysyła do Klienta Towar wolny od wad lub z usuniętą w rozsądnym czasie wadą. Jeśli naprawa lub wymiana na nowy danego produktu nie są możliwe z przyczyn wskazanych w ust. 5 i 6, Sprzedawca stosownie do złożonego przez Klienta alternatywnego żądania – obniży cenę produktu, powiększoną o koszty przesyłki.

 

§9. Prawo odstąpienia od umowy

 

1.   Oferowane przez Sprzedawcę towary i produkty są nieprefabrykowane, produkowane na zamówienie, pod konkretne wymagania i specyfikację klienta lub służące zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb, określone w specyfikacji na stronie produktu lub fakturze. W związku z tym nie ma możliwości odstąpienia od umowy. (Podstawa prawna: art.38 ustawy o prawach konsumenta)

 


§10. Warunki rozwiązywania umów o świadczenie Usług Elektronicznych

1.   Umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej (prowadzenie Konta w Formularzu Obsługi Zamówień) może zostać rozwiązana przez Klienta w każdym czasie.

2. Klient może rozwiązać umowę bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie stosownego oświadczenia za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@kornak-meble.pl lub też pisemnie na adres: KORNAK Aranżacja i Wyposażenie Wnętrz 51-130 Wrocław, ul.Żmigrodzka 81-83/104

3.   Umowa w takim wypadku ulega rozwiązaniu w momencie doręczenia oświadczenia Klienta do Sprzedawcy. Sprzedawca ma obowiązek trwale usunąć Konto Klienta z systemu informatycznego w zakresie, którego prowadzony jest Formularz Obsługi Zamówień, w terminie 5 dni od dnia otrzymania oświadczenia Klienta.

4.   Sprzedawca i Klient mogą rozwiązać umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej w każdym czasie w drodze porozumienia stron.

 

§11. Przetwarzanie danych osobowych

Szczegółowe zasady zbierania, przetwarzania i przechowywania danych osobowych wykorzystywanych w celu realizacji zamówień przez Sprzedawcę zostały opisane w Polityce prywatności

Informacje dotyczące zakresu przetwarzania danych osobowych przez Sprzedawcę („Polityka prywatności”) oraz zakres wykorzystania plików cookies („Polityka cookies”) znajdują się pod adresem URL https://kornak-meble.pl/polityka-prywatnosci

 

§12. Postanowienia końcowe

1.   Sprzedający informuje Klientów o możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Klient ma prawdo do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej. Klient uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem, a Sprzedawcą. Klient może uzyskać bezpłatną poradę, zgłaszając się do powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów.

2.   Umowy zawierane poprzez Formularz Obsługi Zamówień zawierane są zgodnie z prawem polskim i w języku polskim.

3.   W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 144, poz. 1204 ze zm.); przepisy ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. 2014 r. poz. 827 ze zm.); oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

4.   Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn, między innymi: zmiany przepisów prawa; zmiany sposobów płatności i dostaw; zmiany zakresu, odpłatności lub formy świadczonych Usług Elektronicznych, zmiany adresu Sprzedawcy. Zmiana treści Regulaminu nie będzie naruszać prawa nabytych Konsumentów korzystających z Formularza Obsługi Zamówień, w szczególności w zakresie Zamówień, które nie zostały zrealizowane przed zmianą Regulaminu.

5.   Zmieniony regulamin wiąże Klienta, jeżeli zostały zachowane wymagania określone w art. 384 Kodeksu cywilnego, tj. Klient został prawidłowo powiadomiony o zmianach i Klient nie wypowiedział umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej o charakterze ciągłym w terminie 14 dni od dnia powiadomienia.

 

§13. Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

1.   Informacje o pozasądowych sposobach rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, a także zasady dostępu do tych procedur udostępniane są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników Konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona Konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php, www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php, www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php

2.   Konsument posiada między innymi następujące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia swoich roszczeń:

a.      zwrócenie się do Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu.

b.      zwrócenie się do stałego polubownego Sądu Konsumenckiego działającego przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy, adres www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.

c.       zwrócenie się o bezpłatną pomoc prawną m.in. do Federacji Konsumentów - adres strony internetowej: www.federacjakonsumentow.org.pl. 3. W rozwiązywaniu sporów transgranicznych pomaga Sieć Europejskich Centrów Konsumenckich. Adresy tych instytucji dostępne są na stronie internetowej Europejskiego Centrum Konsumenckiego www.konsument.gov.pl.

3.   Konsument może również skorzystać z platformy internetowego systemu rozstrzygania sporów (platforma ODR), zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów Konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE (rozporządzenie w sprawie ODR w sporach konsumenckich). ODR (online dispute resolution) dostępnej pod adresem elektronicznym: http://ec.europa.eu/consumers/odr/ Europejska platforma ODR stanowi jeden wspólny punkt dostępu dla konsumentów i przedsiębiorców, umożliwiający pozasądowe rozstrzyganie sporów dotyczących zobowiązań umownych, wynikających z zawartej internetowej umowy sprzedaży: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=PL 5. Skorzystanie z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń ma charakter dobrowolny i może mieć miejsce tylko i wyłącznie, gdy obie strony sporu tj Sprzedawca i Klient wyrażą na to zgodę

§ 14. Informacje na temat materiałów drewnianych oraz drewnopochodnych.

Wszystkie materiały drewniane oraz drewnopochodne mają prawo, ze względu na swoje naturalne właściwości, pracować/zmieniać wymiary w określonych tolerancjami zakresach. Na zachowanie w/w materiałów wpływ mają czynniki takie jak: wilgotność powietrza, temperatura otoczenia, odległość od źródła ciepła. W skrajnych przypadkach, gdy na materiał oddziałuje bezpośrednio źródło ciepła o temperaturze powyżej 45 stopni Celsjusza, ze względu na powstałe naprężenia termiczne, dopuszczalne są pęknięcia.

  • Drewno naturalne

W przypadku blatów z drewna litego oraz drewna litego połączonego z naturalnym linoleum Forbo lub występować mogą odchyłki wymiarowe (długość, szerokość, grubość) oraz odchyłki prostoliniowości krawędzi i prostokątności.

Ze względu na specyficzne zastosowanie oraz obróbkę drewna litego dostosowującą materiał do przystosowania na blaty zastrzegamy sobie stosowanie norm wewnętrznych, które Klient akceptuje w momencie zakupu. Normy tyczą się wyrobu wyprodukowanego na Zamówienie, zwanego dalej produktem.

I. Odchyłki od nominalnego wymiaru: ± 20 mm

II. Odchyłki grubości w zakresie >12 <=25: ± 2 mm